Privātuma politika

Ltd. „Geriausias planas“ personas datu pārvaldīšanas privātuma politika

Šajā privātuma politikā tiek norādīta informācija par Ltd. „Geriausias planas” (tālāk – Siebiedrība) veicamo personas datu pārvaldīšanu.
Sabiedrība atzīst, ka personas datu aizsardzība ir svarīga tās klientiem un partneriem, kā arī citiem datu subjektiem (tālāk – datu subjekti), un uzņemas cienīt un aizsargāt katra datu subjekta privātumu.

Šī privātuma politika ir domāta Jums, mūsu klientiem un partneriem, kā arī Jūsu pārstāvjiem ( darbiniekiem un citām pilnvarotām personām, kuri uztur kontaktus ar Sabiedrību). Ar to Sabiedrība paskaidro un informē par to, kā tiek apstrādāti personas dati un kādas Jums un Jūsu pārstāvjiem ir tiesības.
Apstrādājot personas datus, Sabiedrība ievēro visus tiesību aktus, kas reglamentē personas datu aizsardzību, kompitentus institūciju norādījumus, kā arī, Sabiedrībā noteiktus standartus un procedūras, kas nodrošina, lai personas dati tiktu apstrādāti precīzi, godīgi, likumīgi un droši.

Personas datu pārvalditājs – Ltd. „Geriausias planas“, juridiskas personas kods 304781930, Giruliu 10, Viļņa, e-pasts. info@edvesels.lv.
Sabiedrība ir iecēlusi par personas datu drošību atbildīgu personu, ar kuru varat sazināties pa norādītajiem kontaktiem.

Jūs Personas Datus Sabiedrībai iesniedzat brīvprātīgi. Sabiedrībai ir nepieciešams tos apstrādāt tam, lai varētu noslēgt ar Jums līgumus, pareizi izpildīt atbildibas un citus tiesīgus pienākumus. Jums neiesniedzot personas datus, Sabiedrība nevarēs ar Jums noslēgt līgumus, izpildīt pasūtījumus, piegādāt nepieciešamas preces, nodrošināt Jums vajadzīgus pakalpojumus.

Personas datu apstrādes mērķi un likumīgi principi – līgumu ar klientiem (pircējiem) un uzplatītājiem izveide un izpildīšana, ieskaitot parādu ietaisīšanas no pienākumus nepildošiem klientiem izmeklēšanu(likumīgs pamats: datu apstrādei ir jānotiek izpildot līgumu; kā arī datu kārtošanai ir jānotiek cenšoties likumīgas Sabiedrības un Jūsu intereses, kad Sabiedrība apstrādā Jūsu norādīto pārstāvju, kas ir pilnvaroti sakariem ar Sabiedrību, personas datus), obligāta saimniecisko operāciju analitika (statistika) (likumīgs pamats : Sabiedrības likumīgas intereses analizēt savas biznesa operācijas un veidot to statistiku).

Tādos gadījumos, kad Jūs vai Jūsu pārstāvji (personas, kas uztur sakarus ar Sabiedrību) zvana uz Sabiedrību, Sabiedrība, cenšoties nodrošināt labu Jūsu apkalpošanu, pasūtījumu un pretenziju pārvaldīšanu, kā arī kopā arī savu likumīgu interešu aizsardzību un aizsargāšanu, apstrādā arī zvanu datus un sarunu ierakstus (ligumīgs pamats : Sabiedrības likumīgas intereses pārvaldīt pasūtījumus un to izpildīšanu, prezenzijas un vākt to pierādījumus).

Ja esat pieteicies saņemt Sabiedrības jaunumu vēstules un/vai piedalaties Sabiedrības organizējamās lojalitātes programmās, Sabiedrības apstrādā datus arī mārketinga nolūkos (likumīgs pamats : Jūsu piekrišana, izņemot gadījumus, kad Sabiedrībai ir tiesības jaunumus vēstules un/vai citus piedāvājumus sūtīt saviem klientiem citos tiesību aktos norādītajos gadījumos). Kad Sabiedrība Jūsu personas datus apstrādā tiešā mārketinga nolūkos, Jums ir tiesības jebkurā brīdī nepiekrist ar šādu personas datu apstrādi un atcelt savu piekrišanu.
Kad Sabiedrība Jums par lojalitāti nodod attiecīgas vērtības balvas, personas dati tiek apstrādāti arī nodokļu apmaksas, apmaksas un deklarēšanas nolūkos (likumīgs pamats: Sabiedrībai piemērotas saistības izpilde).

Sabiedrības apstrādāto persnonas datu saņēmēji – Sabiedrības darbinieki, Sabiedrības datu apstrādātāji, kas nodrošina Sabiedrībai pakalpojumus(izdara darbus) un kārto Jūsu datus Sabiedrības, lā datu apstrādātāja vārdā, kā arī, Sabiedrības partneri, kuriem, cenšoties izpildīt saistības Jums, atsevišķos gadījumos nododam Jūsu pasūtījuma izpildei nepieciešamus personas datus. Tiesību aktos noteiktos gadījumos, izpildot savus pienākumu, Sabiedrība nodo Jūsu datus attiecīgām valsts intitūcijām.

Sabiedrība datus glabā ne ilgāk, kā to nosaka datu apstrādes nolūki vai paredz tiesību akti vai beidzas jebkādu pretenziju noilguma termiņš.
Jums ir tiesības pieprasīt, lai Sabiedrība ļautu iepazīties ar Jūsu apstrādājamajiem personas datiem, prasīt tos izlabot vai izdzēst, vai ierobežot datu apstrādi, vai arī nepiekrist, ka Jūsu dati tiktu apstrādāti, ka arī Jums ir tiesība pieprasīt datu pārcelšanu.

Kad Sabiedrība apstrādā personas datus likumīgi, Jums ir tiesības ar Jums jebkādā veidā saistītu apstākļu nepiekrist, lai ar Jums saistīti dati tiktu Sabiedrības apstrādājami.

Jums ir tiesības piesprasīt, lai tiktu izdzēst personas dati, tiesības ierobežot datu apstrādi, tiesības uz datu pārcelšanu un nav absolūtas tiesības nepiekrist ar datu apstrādi un tiesību akti var paredzēt papildus nosacījumus to īstenošanai.

Ja Jums rada šaubas Sabiedrības darbības/bezdarbība, tāpēc Jūs domājat, ka netiek vērā ņemta šī privātuma politika vai tiesību aktu prasības, varat jebkurā brīdī sazināties ar Sabiedrību jebkādā Jums ērtā veidā.

Ja neizdodas atrisināt jautājumu ar Sabiedrību, Jums ir tiesības sazināties ar kompitentu institūciju, kas ir atbildīga par personas datu aizsardzību reglametējošu tiesību aktu uzraudzību un kontroli.

Ja ir nepieciešams, Sabiedrībai ir tiesības atjaunināt augstāk norādīto informāciju.