Pirkšanas – pārdošanas noteikumi

Preču pirkšanas – pārdošanas noteikumi interneta veikalā

1. Vispārīgie noteikumi
1.1. Šajos noteikumos lietojamie termini saprotami sekojoši:
1.1.1. Noteikumi – šie interneta veikala preču pirkšanas – pārdošanas noteikumi, kas
nosaka Pircēja un Pārdevēja tiesības un pienākumus, preču pasūtīšanas, apmaksas,
piegādes un atgriešanas kārtību, kā arī citus nosacījumus, saistītus ar preču iegādi
www.edvesels.lv interneta veikalā.
1.1.2. Interneta veikals – Pārdevēja vadītais interneta veikals www.edvesels.lv.
1.1.3. Līgums – starp Pircēju un Pārdevēju sastādītais preču pirkšanas – pārdošanas
līgums, kas iekļauj šos Noteikumus un preču pasūtījumu, ko Pircējs iesniedz
Pārdevējam Interneta veikala platformā.
1.1.4. Puses – Līguma puses jeb Pircējs un Pārdevējs.
1.1.5. Pārdevējs – UAB „Geriausias planas“, juridiskās personas kods 304781930, Girulių g.
10, Vilnius, e-pasts: info@edvesels.lv.
1.1.6. Pircējs – rīcības spējīga fiziskā persona, t.i. persona, kas ir sasniegusi pilngadību un
kuras rīcības spēju neierobežo tiesas lēmums; nepilngadīga persona vecumā no
četrpadsmit līdz astoņpadsmit gadiem ar vecāku vai aizbildņu atļauju, izņemot tos
gadījumus, kad personai ir tiesības patstāvīgi rīkoties ar saviem ienākumiem vai, ja
persona ir emancipēta; juridiskā persona; visu iepriekš minēto personu pilnvarotie
pārstāvji.
1.1.7. Konts – Pircēja reģistrēšanās www.edvesels.lv rezultāts, kurā tiek glabāti Pircēja
norādītie personas dati un pasūtījumu vēsture, kas nepieciešama Interneta veikala
preču pasūtījumu organizēšanai.
1.1.8. Privātuma politika – Pārdevēja Interneta veikalā publiski pieejams dokuments, kurā
datu subjekti (fiziskās personas) tiek informētas par viņu personas datu apstrādi,
izmantojot Interneta veikala www.edvesels.lv pakalpojumus.
1.1.9. Lietotājs – fiziskā persona, ar savu uzņēmējdarbību, tirdzniecību, amatu vai profesiju
nesaistītos nolūkos (patērētāja nolūkos) iegādājusies preces Interneta veikalā.
1.2. Pircējs apstiprina, ka ir iepazinies ar Noteikumiem, ar ķeksīti (opt-in) atzīmējot
apgalvojumu "Esmu iepazinies un piekrītu Preču pirkšanas – pārdošanas noteikumiem".
Tādējādi apstiprināti Noteikumi abām Pusēm kļūst par saistošu juridisku dokumentu.
1.3. Iegādāties preces šajā Interneta veikalā var Noteikumu 1.1.6 punktā formulēti Pircēji.
Apstiprinot Noteikumus, persona vienlaicīgi apstiprina, ka tai ir tiesības iegādāties preces
šajā Interneta veikalā.
1.4. Pārdevējs var vienpusīgi mainīt, labot vai papildināt Noteikumus attiecīgi spēkā esošajām
tiesību aktu prasībām. Katru reizi, pasūtot preces, Pircējs tiek lūgts pārskatīt un apstiprināt
Noteikumus, lai Pircējs preču pasūtīšanas laikā būtu pilnībā iepazinies ar spēkā
esošajiem pirkšanas – pārdošanas nosacījumiem. Informācija par Noteikumu atjaunošanu
tiek publicēta Interneta veikala mājas lapā.
1.5. Katru reizi, Pircējam pasūtot preces, pasūtījumam tiks pielāgota pasūtīšanas brīdī spēkā
esošā Noteikumu redakcija.

2. Preču pasūtīšana un Līguma sastādīšana
2.1. Pircējs var iegādāties preces Interneta veikalā, izveidojot vai neizveidojot savu kontu.
2.2. Pārdevēja noteiktā preču pasūtīšanas kārtība dod Pircējam iespēju pārbaudīt un labot
izveidotā pasūtījuma (preču groziņa) kļūdas, pirms iesniegt galējo preču pasūtījumu
Pārdevējam.
2.3. Pārdevējs patur tiesības, pēc saviem ieskatiem, noteikt minimālo preču pasūtījumu
groziņa lielumu, t.i. minimālo summu, kuru sasniedzot, tiks apstrādāts Pircēja pasūtījums.
Tādā gadījumā minimālā pasūtījuma summa būs norādīta Interneta veikalā.
2.4. Tiek uzskatīts, ka Līgums starp Pircēju un Pārdevēju ir noslēgts brīdī, kad Pircējs,
Interneta veikalā izveidojis un apstiprinājis preču pasūtījumu (groziņu), norādījis
nepieciešamo informāciju pasūtījuma formā, apstiprinājis Noteikumus un izvēlējies
apmaksas veidu, nospiež podziņu "Pirkt".
2.5. Katrs Līgums tiek glabāts Interneta veikala datu bāzē. Pircējs, izveidojis savu kontu, tajā
var redzēt savu Interneta veikala pirkumu vēsturi.
2.6. Pēc pasūtījuma iesniegšanas, Pircējam tiek izsūtīts pasūtījumu apstiprinošs e-pasts.
2.7. Ja Pārdevējs Pircējam nevar piegādāt pasūtīto preci, viņš ir saistīts piedāvāt Pircējam
analoģisku preci vai, cik iespējams, pēc īpašībām līdzīgu preci, vai informēt, ka
pasūtījumu nevarēs realizēt. Ja Pircējs atsakās pieņemt analoģisku vai pēc īpašībām
līdzīgu preci, vai, ja Pārdevējs informē, ka pasūtījumu nevar realizēt, Pārdevējs ir saistīts
atgriezt Pircējam par preci samaksāto naudu pēc iespējas īsākā termiņā, bet ne vēlāk kā
14 (četrpadsmit) dienu laikā, ja Pircējs ir veicis priekšapmaksu.

3. Preču cena un apmaksa
3.1. Preču cenas norādītas eiro, iekļaujot tajā brīdī, pēc tiesību aktiem, spēkā esošo PVN. Ja
Pircējs vēlas, ar attiecīgu Interneta veikala parametru palīdzību, var pārskatīt preču cenas
bez PVN, bet Pircēja izveidotā pasūtījuma apmaksai norādītajā summā PVN tiek iekļauts.
3.2. Preču piegādes izdevumi preču cenā nav iekļauti. Preču piegādes izdevumus apmaksā
Pircējs, izvēloties noteiktu preču piegādes veidu. Preču piegādes cena tiek norādīta
Pircēja izveidotajā pasūtījumā (preču groziņā), kā arī tā tiek norādīta Interneta veikala
sadaļā „Preču piegāde“.
3.3. Pārdevējs patur tiesības, bez iepriekšēja brīdinājuma, jebkurā brīdī mainīt preču cenas un
atlaides, kā arī preču piegādes maksu.
3.4. Pēc tam, kad Pārdevējs ir apstiprinājis pasūtījumu, preču cena nevar mainīties, izņemot
gadījumus, kad preces cena mainījusies informācijas sistēmu tehniskas kļūdas dēļ, labojot
acīmredzamas (pārskatīšanās) kļūdas vai citu, no Pārdevēja neatkarīgu, objektīvu
iemeslu (ja ir šo iemeslu pierādījumi) dēļ. Ja Pircējs nepiekrīt iegādāties preci par jauno
cenu, Pircējs var atcelt pasūtījumu, par to informējot Pārdevēju 2 (divu) darba dienu laikā.
Anulējot pasūtījumu, šajā punktā paredzētajā kārtībā Pircējam atgriežamas visas
samaksātās summas.
3.5. Par precēm Pircējs var norēķināties vienā no preču pasūtīšanas brīdī pieejamiem
veidiem:
3.5.1. caur interneta banku;
3.5.2. caur PaySera norēķinu sistēmu;
3.5.3. skaidrā naudā vai ar bankas karti preču piegādes/saņemšanas brīdī (ja tāds norēķina
veids tiek atļauts, pasūtot preces).
3.6. Preču pasūtīšanas brīdī pieejamie preču apmaksas veidi ir norādīti Pircēja kontā un
Interneta veikala sadaļā "Apmaksa".
3.7. Preču pirkšanas dokumenti – PVN faktūrrēķini – tiek sūtīti elektroniski uz Pircēja norādīto
e-pastu uzreiz pēc pasūtījuma realizācijas. PVN faktūrrēķinā tiek norādītas Pircēja
izvēlētās preces, to skaits, piemērotās atlaides, galējā preču cena, ieskaitot visus
nodokļus, un citi, grāmatvedības uzskaiti reglamentējošo tiesību aktu prasībām atbilstoši,
nepieciešamie dati.

4. Preču piegāde
4.1. Preču piegāde tiek veikta tikai Latvijas Republikas teritorijā.
4.2. Aktuālie preču piegādes/saņemšanas veidi un preču piegādes izmaksas tiek publicētas
sadaļā "Preču piegāde".
4.3. Pasūtot preces, Pircējam ir jānorāda preču saņemšanas vieta (izvēlēto pakomātu).
4.4. Par preču atgādāšanu uz Pircēja izvēlēto pakomātu un (vai) to sagatavošanu saņemšanai
no Pircēja izvēlētā pakomāta, Pircējs tiek informēts SMS īsziņā, pa telefonu vai Pircēja
norādīto e-pastu.
4.5. Pircējs preces saņem personīgi. Pircējs uzņemas pilnu atbildību, ja noteiktajā termiņā
neizņem preces no pakomāta.
4.6. Pārdevējs piegādā Pircējam preces, ņemot vērā preču aprakstos norādītos termiņus. Šie
termiņi ir prelimināri un netiek piemēroti gadījumos, kad Pārdevēja noliktavā nav
vajadzīgās preces, un Pircējs tiek informēts par pasūtīto preču trūkumu. Vienlaicīgi Pircējs
tiek informēts, ka, izņēmuma gadījumos, preču piegāde var kavēties no Pārdevējam
neatkarīgiem apstākļiem. Tādā gadījumā Pārdevējs ir saistīts nekavējoties sazināties ar
Pircēju un saskaņot preču piegādes nosacījumus.
4.7. Pārdevējs tiek atlaists no atbildības par preču piegādes termiņu neievērošanu, ja Pircējs
nesaņem preces vai tās netiek laicīgi piegādātas Pircēja vainas dēļ, no Pārdevēja
neatkarīgiem apstākļiem.
4.8. Saņemot preces, Pircējam ir jāpārbauda preču stāvoklis. Pircējam ir nekavējoties
jāinformē Pārdevējs, ja preces tiek piegādātas sabojātā iepakojumā, kā arī, ja piegādātas
nepasūtītas preces, nepareizs to skaits vai nepilnīga preču komplektācija.
4.9. Atbildība par preču bojājumu vai zaudējumu pilnībā pāriet Pircējam no brīža, kad Pircējs
saņem preci.

5. Preču kvalitāte un garantijas
5.1. Katras Interneta veikalā pārdodamās preces īpašības ir norādītas preces aprakstā.
5.2. Pārdevējs neatbild par to, ka Interneta veikalā esošo preču krāsa, forma vai citi parametri
neatbilst reālajam preču izmēram, formām vai krāsām Pircēja lietotā datora monitora
īpašību vai citu tehnisku, no Pārdevēja neatkarīgu iemeslu dēļ. Pircējam tiek ieteikts
izlasīt preces aprakstu.

6. Preču atgriešana un maiņa
6.1. Kvalitātei atbilstošas preces atpakaļ netiek pieņemtas.
6.2. Pārdoto preču trūkumi tiek novērsti, nekvalitatīvas preces tiek mainītas vai pieņemtas
atpakaļ Noteikumos noteiktajā kārtībā un atbilstoši Latvijas Republikas tiesību aktu
prasībām:
6.2.1. Preces var tikt atgrieztas, ja ir bojāts preces iepakojums vai skaidri redzams
nekvalitatīvs preces saturs neatvērtā iepakojumā. Tādā gadījumā Pircējam ir jāinformē
Pārdevējs pa e-pastu info@edvesels.lv, iesniedzot brīvā formā rakstītu iesniegumu,
norādot vārdu, uzvārdu, pasūtījuma Nr., preces nosaukumu un atgriešanas iemeslu,
kā arī pievienojot nekvalitatīvās preces attēlu.
6.2.2. Pārdevējam saņemot un apstiprinot preču atgriešanas iesniegumu, Pircējam uz e-
pastu tiks izsūtīts bezmaksas Omniva pakomāta preces atgriešanas kods un 2 (divu)
darba dienu laikā uz Pircēja bankas kontu pārskaitīta Pircēja samaksātā summa.
6.2.3. Pircēja pretenzijas par nekvalitatīvām precēm netiks pieņemtas, ja preces tikušas tīši
vai aiz neuzmanības sabojātas pēc to nodošanas Pircējam vai, ja preces tikušas
sabojātas, neievērojot preču lietošanas un glabāšanas instrukcijas, vai, ja preces
lietotas tām neparedzētos nolūkos.
6.3. Ja Pircējam piegādātas nepareizas preces, Pircējam ir nekavējoties, bet ne vēlāk kā 1
(vienas) darba dienas laikā, par to jāinformē Pārdevējs pa e-pastu vai zvanot uz Interneta
veikalā norādīto telefonu. Pārdevējs ir saistīts, par saviem līdzekļiem, pieņemt tādas
preces un mainīt tās uz pareizām precēm.

7. Pircēja tiesības un pienākumi
7.1. Pircējam ir tiesības iegādāties preces Interneta veikalā šajos Noteikumos un Latvijas
likumdošanā paredzētajā kārtībā.
7.2. Pircējam ir jāpieņem pasūtītās preces un jāapmaksā pasūtījumā norādītā summa.
7.3. Pircējam ir tiesības atteikt Līgumu, kā arī mainīt un (vai) atgriezt preces Noteikumos
paredzētajā kārtībā.
7.4. Pircējam ir arī citas tiesības, kas norunātas šajos Noteikumos, Privātuma politikā un
tiesību aktos.
7.5. Ja mainās Pircēja reģistrācijas formā (kontā) iesniegtie dati, Pircējam tie ir nekavējoties
jāatjauno.
7.6. Pircējs apņemas nedot trešajām personām savus Interneta veikala konta pieslēgšanās
datus. Ja Pircējs pazaudē savus Interneta veikala konta pieslēgšanās datus, Pircējam ir
nekavējoties par to jāinformē Pārdevējs pa sadaļā "Kontakti" norādītajiem saziņas
līdzekļiem.
7.7. Pircējs, lietodams Interneta veikalu, apņemas ievērot šos Noteikumus un nepārkāpt
Latvijas Republikas tiesību aktus.
7.8. Ja Pircējs, bez svarīga iemesla, atsakās vai izvairās pieņemt pasūtītās preces, Pircējam ir
jākompensē Pārdevēja preču piegādes izdevumus.
7.9. Visas prasības, sūdzības, pretenzijas un jebkādus citus jautājumus Pārdevējam Pircējs
iesniedz, izmantojot Interneta veikala sadaļā "Kontakti" norādītos saziņas līdzekļus.

8. Pārdevēja tiesības un pienākumi
8.1. Ja Pircējs mēģina kaitēt Interneta veikala darba stabilitātei un drošībai vai pārkāpj savas
saistības, Pārdevējam ir tiesības nekavējoties un bez brīdinājuma ierobežot vai apturēt
iespēju Pircējam turpmāk lietot Interneta veikalu vai, ja nepieciešams, dzēst Pircēja
reģistrāciju (kontu).
8.2. Pārdevējam ir tiesības apturēt, uz laiku vai pavisam pārtraukt Interneta veikala darbību.
Par to Pārdevējs informē Interneta veikala mājas lapā. Tādā gadījumā visi pieņemtie un
apstiprinātie pasūtījumi tiek realizēti, bet jauni pasūtījumi netiek pieņemti.
8.3. Pārdevējam ir tiesības neslēgt Līgumu ar konkrētu Pircēju, kas ir iesniedzis pasūtījumu,
bet neaprobežojoties tajos gadījumos, kad ir pamatotas šaubas par Pircēja identitātes
patiesumu, spēju ievērot Līguma noteikumus vai citas Pircēja ļaunprātīgas darbības
gadījumā.
8.4. Pārdevējam ir tiesības atteikt noslēgto Līgumu, ja ir beigušās Līgumā norādīto preču
rezerves, kā arī, ja Līgumu noslēgusi persona, kurai, pēc šiem Noteikumiem, nebija
tiesību slēgt Līgumu.
8.5. Pārdevējs ir saistīts nodrošināt tiesisku, caurspīdīgu un drošu Pircēja Interneta veikalā
norādīto personas datu apstrādi.
8.6. Pārdevējam ir arī citas šajos Noteikumos un spēkā esošos tiesību aktos paredzētas
tiesības un pienākumi.

9. Atbildība
9.1. Pircējs ir pilnībā atbildīgs par savā kontā un pasūtījumu formās iesniegto personīgo datu
precizitāti un tiesiskumu. Pasūtot preces, neizveidojot savu kontu, Pircējam ir jānorāda
pareizi dati, par kuru precizitāti atbild pats Pircējs.
9.2. Pircējs ir atbildīgs par darbībām, ko tas ir veicis, lietojot Interneta veikalu.
9.3. Pircējs ir atbildīgs par savu Interneta veikala konta pieslēgšanās datu drošību un to
nodošanu trešajām personām. Ja Interneta veikalu lieto trešā persona, kura ir
pieslēgusies ar Pircēja datiem, Pārdevējs šo personu uzskata par Pircēju.
9.4. Pārdevējs tiek atlaists no jebkādas atbildības tajos gadījumos, kad zaudējumi radušies
tādēļ, ka Pircējs, neņemot vērā Pārdevēja rekomendācijas un savas saistības, apgalvo,
ka ir iepazinies ar šiem Noteikumiem un Privātuma politiku, bet patiesībā to nav izdarījis,
kaut arī tāda iespēja Pircējam tikusi sniegta.

10. Personas datu drošība
10.1. Pārdevējs apstrādā Pircēja personas datus saskaņā ar Privātuma politiku, kurā ir norādīta
visa informācija par Interneta veikala viesu un pircēju personas datu apstrādi.
10.2. Tiek uzskatīts, ka Pircējs ir iepazinies un piekritis Privātuma politikai, kad Pircējs
pieslēdzas savam kontam vai Interneta veikalā iegādājas preces.

11. Informācijas apmaiņa
11.1. Pārdevējs visus paziņojumus, kas saistīti ar preču pasūtījumu, Līguma sastādīšanu un
izpildīšanu, sūta uz Pircēja norādīto e-pasta adresi un/vai norādīto telefona numuru.
11.2. Pircējs visus paziņojumus un jautājumus Pārdevējam iesniedz, izmantojot Interneta
veikala sadaļā "Kontakti" norādītos saziņas līdzekļus.

12. Beidzamie nosacījumi
12.1. Šo Noteikumu pamatā radušās attiecības regulē Latvijas Republikas likumdošana.

12.2. Visi strīdi tiek risināti savstarpējo pārrunu ceļā. Ja strīdus pārrunu ceļā atrisināt neizdodas,
tie risināmi Latvijas likumdošanā paredzētajā kārtībā.
12.3. Ja rodas pretrunas starp šiem Noteikumiem un spēkā esošajiem tiesību aktiem, kā arī, ja,
mainoties spēkā esošo tiesību aktu prasībām, noteikti Noteikumu punkti kļūtu neaktuāli
vai neatbilstu jaunajām prasībām, noteiktām papildus Pircēja vai Pārdevēja tiesībām un
(vai) pienākumiem, jāveic saskaņā ar spēkā esošajiem tiesību aktiem.

Ltd. „Geriausias planas“, juridiskas personas kods 304781930, Giruliu 10, Viļņa, e-pasts. info@edvesels.lv.